Undervisning av Håkan Sunnliden

KH1 De första kristna

2 februari, 2019 16:02

De lärjungar som blev kristna och samlades runt Jesus också efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd höll fast vid allt vad Jesus lärt dem. ...

KH2 Kyrkans beståndsdelar

2 februari, 2019 16:02

Församlingen levde i en kultur präglad av astrologi, filosofi, av mysteriereligioner och kejsarkult. Med tanke på att också vår tid präglas av mångfald gäller det att känna till kyrkans kännetecken. ...

KH3 Kyrkan blir synlig

18 februari, 2020 09:00

De första kristna mötte motstånd och Håkan Sunnliden väljer att ange synden som den främsta orsaken. Men Jesus talade om att dödsriket inte skulle kunna övervinna kyrkan. Däremot frigörs kyrkan från judisk tro och tradition i samma takt hon blir synlig. Detta är ett fenomen som återupprepas i historien. Majoriteter upplever minoriteter som hot väljer ofta att marginalisera dem. ...

KH4 Kyrkans utbredning

21 februari, 2020 09:00

Efter den första pingsten vände tusentals nykristna judar tillbaka till sina städer och byar. Vi känner ganska väl hur Romarriket missionerades, men hur var det i öst? Det här klippet presenterar något på några minuter. ...

KH5 De antignostiska fäderna

1 mars, 2020 09:00

I det här klippet behandlas gnosticismen som på Jesu tid var den förhärskande filosofin. Den judisk-kristna tron påverkades, men några av kyrkans portalgestalter lyckades visa att den judiska-kristna tron var självständig. ...

Kh6 Rörelsen blir institution

17 mars, 2020 09:00

Klippet handlar om hur kyrkan får en institution och vad det kom att innebära. Hundratusentals husförsamlingar samordnades, ledarskapet etablerades, bibeln blev norm samtidigt som efterföljelsen inte längre var lika viktig. ...

KH7 Sju kyrkomöten

26 mars, 2020 09:00

Trots att kyrkan förföljdes och sedan institutionaliserades växte den sig allt starkare. I det här klippet får vi nerslag i och mellan mellan 100 - 700 e Kr. Under denna tid hölls också sju ekumeniska möten. ...

KH8 Tidig medeltid

2 april, 2020 08:00

Det här klippet handlar om tiden 476 e Kr till och med 1000 e Kr. Det var den tid då Europa till stora dela kristnades. Det skedde särskilt genom klosterrörelsen, de nya handelsvägarna, vallfarterna och universitetens uppkomst. ...

KH9 Hög- och senmedeltiden

11 april, 2020 08:00

Medeltiden sträcker sig fram till 1500-talet och är en ytterst dynamisk tid. I dessa brytningstider äger korstågen rum och nationalstaterna formas. En rad ordnar växer fram, somliga godkändes av påven och andra underkändes. ...

KH10 Reformationen

17 april, 2020 08:00

Efter Senmedeltiden kommer renässansen och med den reformationen. Tre av reformatorerna har särskild betydelse, nämligen Martin Luther, Ulrik Zwingli och Jean Calvin. De levde och verkade samtidigt, men med lite olika inriktningar. ...

KH11 Reformationen i England

3 maj, 2020 12:00

I det här klippet får vi veta mer om förföljelserna av de kristna i Europa, särskilt i Schweiz och England. De reformerta flydde i tiotusentals till Amerika. I England bildade Henrik VIII en ny kyrka, Church of England. ...

KH12 1700 talet

6 maj, 2020 08:00

René Descartes blev symbolen för den nya filosofin, den som satte det mänskliga förnuftet i centrum. Tillsammans med andra filosofer banades vägen för den så kallade Upplysningstiden. Men det var också en tid då Gud upplyste människornas hjärtan och pietismen kom att få ett stort inflytande både inom och utanför de historiska kyrkorna. ...

KH13 Den nya tiden

13 maj, 2020 08:00

Det här klippet handlar främst om 1800-talet. Efter en kortare repetition eller bakgrund sätter Sunnliden in några av de så kallade -ismerna i sitt sammanhang. Klippet avslutas med en presentation av liberalteologin. ...

KH14 1900 talet

16 maj, 2020 08:00

Sekulariseringen kom att påverka och i viss mån förändra de kristna kyrkorna. I början på 1900-talet föddes pingstväckelsen och den blev en av de största grenarna på kyrkans träd. I Europa utkämpades två världskrig och kyrkorna tvingades till nya ställningstaganden. Ju längre in på 1900-talet vi kommer desto mer angeläget blir det för de kristna att föra samtal med varandra och med företrädare för andra religioner. ...

KH15 2000-talet

18 juni, 2020 16:00

Den avslutande delen behandlar morgondagens kyrka. Sunnliden menar att det bara finns en Kyrka, men många församlingar. Denna mångfald leder till både avfall och samling. Tillvaron består av sådant vi kan veta, sådant vi kan upptäcka och sådant vi aldrig kan veta. Religionen i allmänhet liksom Kyrkan i synnerhet existerar ur alla tre aspekterna. Historien kan komma att ta nya vändningar. ...