HERRE, VÅR GUD, Du som är rik på förbarmande och som i Din oförtröttliga vishet leder vårt liv, hör vår bön, tag emot vår ånger för våra synder, låt den nya smittsamma sjukdomen få ett slut, liksom Du en gång lät det straff som drabbade Ditt folk under konung Davids tid få ett slut. Du är våra själars och våra kroppars läkedom: skänk hälsa åt dem som är drabbade av sjukdomen och låt dem snart få resa sig upp från sitt sjukläger, så att de må kunna förhärliga Dig, den barmhärtige Frälsaren, och bevara genom Din nåd alla dem som av människokärlek och i självuppoffringens ande vårdar de sjuka hemma eller på sjukhusen. Håll all sjukdom och allt lidande fjärran från Ditt folk och lär oss att uppskatta livet och hälsan med en orubblig tro på Ditt beskydd, med hoppet på Din hjälp och med kärleken till Dig och till vår nästa. Ty det är Dig som det tillkommer att visa barmhärtighet och att frälsa oss, du vår Gud, och vi ärar Dig: Fader, Son och helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

(Bönen är hämtad från Ortodox tidning och är en översättning från franskan. Bibelstället som det anspelas på är 2 Sam 24:15 som handlar om ett tillfälle då HERREN sände pest över landet.)